صندلی آموزشی

 

استیل هامون در طراحی صندلی آموزشی , بر آن بوده است  که با خلق محیطی  کارا  و الهام بخش کمکی برای  مدارس و دانشگاه ها و آموزشگاهها  برای پوشش بخشی از  نیازهای اساتید و دانش آموزان باشد